Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Informacje prawne

Warunki korzystania

Serwis internetowy firmy FlexLink to internetowa usługa informacyjno-komunikacyjna dostarczana przez firmę FlexLink („FlexLink”). Korzystając z serwisu internetowego lub pobierając z niego materiały, użytkownik zgadza się przestrzegać warunków określonych w niniejszym dokumencie. Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków korzystania, nie może korzystać z serwisu ani pobierać z niego żadnych materiałów.

Ograniczony zakres korzystania

Zawartość stron Serwisu internetowego firmy FlexLink jest chroniona prawami autorskimi (Copyright 1995-2016 FlexLink). Wszelkie prawa zastrzeżone. Część ani całość zawartości stron Serwisu internetowego firmy FlexLink nie może być kopiowana, powielana, przesyłana, wysyłana, publikowana ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy FlexLink; wyjątek stanowi sytuacja, w której firma FlexLink wyraża zgodę na przechowywanie przez użytkownika na jego komputerze lub drukowanie przez niego fragmentów stron Serwisu internetowego firmy FlexLink wyłącznie do użytku prywatnego.

O ile nie określono inaczej, znaki towarowe i logo wyświetlane w Serwisie internetowym firmy FlexLink stanowią własność firmy COESIA lub jej spółek zależnych. Materiały te nie mogą być wykorzystywane na stronach internetowych innych niż Serwis internetowy firmy FlexLink bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy FlexLink. Nazwa FlexLink i wszelkie znaki towarowe, w tym znak towarowy COESIA, nie mogą być włączane w treść żadnego adresu internetowego bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy FlexLink

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte w Serwisie internetowym firmy FlexLink są dostarczane w dobrej wierze, a firma FlexLink wyraża przekonanie, że są one dokładne. Jednakże strona mająca zamiar nabyć produkty nie powinna polegać na tych informacjach i powinna przesłać konkretne zapytanie dotyczące charakteru produktów oraz ich przydatności do określonego celu. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie internetowym firmy FlexLink są w związku z tym dostarczane bez jakichkolwiek wyraźnych gwarancji, przesłanek ani innych warunków odnoszących się do jakości jakichkolwiek wyszczególnionych produktów, ich przydatności do jakiegokolwiek określonego celu ani braku naruszeń praw intelektualnych, a wszystkie dorozumiane gwarancje i warunki o powyższym charakterze zostają niniejszym wyraźnie wykluczone. Bez względu na okoliczności firma FlexLink nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę dochodów, zysków, działalności biznesowej, umów ani wartości firmy ani za żadne pośrednie lub finansowe straty poniesione przez stronę, bez względu na to, czy wystąpią one w związku z postanowieniami umowy, w wyniku zaniedbania czy w innych okolicznościach.

Informacje zawarte w Serwisie internetowym firmy FlexLink mogą zawierać techniczne nieścisłości i błędy typograficzne. Informacje mogą być zmieniane i aktualizowane bez powiadomienia. Firma FlexLink zastrzega sobie również prawo do wprowadzania udoskonaleń i/lub zmian w produktach opisanych w Serwisie internetowym firmy FlexLink bez powiadomienia.

Łącza

Firma FlexLink nie odpowiada za utworzone lub opublikowane przez strony trzecie materiały, do których łącza znajdują się w Serwisie internetowym firmy FlexLink. Użytkownik, który odwiedza jakąkolwiek stronę, do której łącze znajduje się w Serwisie internetowym firmy FlexLink, czyni to na własne ryzyko, biorąc na siebie odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich kroków mających zabezpieczyć go przed wirusami i innymi szkodliwymi elementami. Obecność łączy w Serwisie internetowym nie świadczy o tym, że firma FlexLink sponsoruje lub jest powiązana z jakimkolwiek podmiotem, którego produkty lub usługi są opisane na stronie, do której prowadzi łącze.

Informacje dostarczane przez użytkownika

Wszelkie materiały przesyłane firmie FlexLink, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail lub stron WWW, są uznawane za informacje jawne. Firma FlexLink nie ma żadnych zobowiązań względem tego rodzaju materiałów i ma prawo je powielać, wykorzystywać, ujawniać, wyświetlać i modyfikować, a także tworzyć dzieła pochodne oraz rozpowszechniać materiały innym podmiotom bez jakichkolwiek ograniczeń. Ponadto firma FlexLink może dowolnie wykorzystać wszelkie pomysły, koncepcje, wiedzę specjalistyczną lub techniczną zawartą w opisanych powyżej materiałach w dowolnym celu, w tym m.in. w celu opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów uwzględniających powyższe materiały. Użytkownik gwarantuje, że materiały, o których jest mowa powyżej, nadają się do publikacji oraz zgadza się zabezpieczyć firmę FlexLink przed ewentualnymi roszczeniami zgłoszonymi przez dowolną stronę trzecią przeciwko firmie FlexLink w odniesieniu do materiałów, o których jest mowa powyżej.

Polityka plików cookie

 

Przepisy prawa i sądy właściwe

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszych warunków korzystania oraz z działań, o których jest mowa w treści warunków korzystania, sądem właściwym o niewyłącznej jurysdykcji do rozpatrywania sporów jest Sąd w Göteborgu w Szwecji, natomiast zastosowanie mają przepisy prawa włoskiego. Niemniej jednak firma FlexLink zastrzega sobie prawo do podjęcia, jeśli uzna to za stosowne, kroków prawnych mających na celu wszczęcie postępowania sądowego w kraju innym niż Włochy w celu ochrony swoich interesów i egzekwowaniu swoich praw.
 

Strategia podatkowa dla Zjednoczonego Królestwa

Pod poniższym łączem można pobrać zaktualizowaną wersję Strategii podatkowej dla Zjednoczonego Królestwa związanej z firmą FLEXLINK SYSTEMS LIMITED.