Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej tutaj.

Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Informacje prawne

Warunki korzystania

Serwis internetowy firmy FlexLink to internetowa usługa informacyjno-komunikacyjna dostarczana przez firmę FlexLink („FlexLink”). Korzystając z serwisu internetowego lub pobierając z niego materiały, użytkownik zgadza się przestrzegać warunków określonych w niniejszym dokumencie. Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków korzystania, nie może korzystać z serwisu ani pobierać z niego żadnych materiałów.

Ograniczony zakres korzystania

Zawartość stron Serwisu internetowego firmy FlexLink jest chroniona prawami autorskimi (Copyright 1995-2016 FlexLink). Wszelkie prawa zastrzeżone. Część ani całość zawartości stron Serwisu internetowego firmy FlexLink nie może być kopiowana, powielana, przesyłana, wysyłana, publikowana ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy FlexLink; wyjątek stanowi sytuacja, w której firma FlexLink wyraża zgodę na przechowywanie przez użytkownika na jego komputerze lub drukowanie przez niego fragmentów stron Serwisu internetowego firmy FlexLink wyłącznie do użytku prywatnego.

O ile nie określono inaczej, znaki towarowe i logo wyświetlane w Serwisie internetowym firmy FlexLink stanowią własność firmy COESIA lub jej spółek zależnych. Materiały te nie mogą być wykorzystywane na stronach internetowych innych niż Serwis internetowy firmy FlexLink bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy FlexLink. Nazwa FlexLink i wszelkie znaki towarowe, w tym znak towarowy COESIA, nie mogą być włączane w treść żadnego adresu internetowego bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy FlexLink

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte w Serwisie internetowym firmy FlexLink są dostarczane w dobrej wierze, a firma FlexLink wyraża przekonanie, że są one dokładne. Jednakże strona mająca zamiar nabyć produkty nie powinna polegać na tych informacjach i powinna przesłać konkretne zapytanie dotyczące charakteru produktów oraz ich przydatności do określonego celu. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie internetowym firmy FlexLink są w związku z tym dostarczane bez jakichkolwiek wyraźnych gwarancji, przesłanek ani innych warunków odnoszących się do jakości jakichkolwiek wyszczególnionych produktów, ich przydatności do jakiegokolwiek określonego celu ani braku naruszeń praw intelektualnych, a wszystkie dorozumiane gwarancje i warunki o powyższym charakterze zostają niniejszym wyraźnie wykluczone. Bez względu na okoliczności firma FlexLink nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę dochodów, zysków, działalności biznesowej, umów ani wartości firmy ani za żadne pośrednie lub finansowe straty poniesione przez stronę, bez względu na to, czy wystąpią one w związku z postanowieniami umowy, w wyniku zaniedbania czy w innych okolicznościach.

Informacje zawarte w Serwisie internetowym firmy FlexLink mogą zawierać techniczne nieścisłości i błędy typograficzne. Informacje mogą być zmieniane i aktualizowane bez powiadomienia. Firma FlexLink zastrzega sobie również prawo do wprowadzania udoskonaleń i/lub zmian w produktach opisanych w Serwisie internetowym firmy FlexLink bez powiadomienia.

Łącza

Firma FlexLink nie odpowiada za utworzone lub opublikowane przez strony trzecie materiały, do których łącza znajdują się w Serwisie internetowym firmy FlexLink. Użytkownik, który odwiedza jakąkolwiek stronę, do której łącze znajduje się w Serwisie internetowym firmy FlexLink, czyni to na własne ryzyko, biorąc na siebie odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich kroków mających zabezpieczyć go przed wirusami i innymi szkodliwymi elementami. Obecność łączy w Serwisie internetowym nie świadczy o tym, że firma FlexLink sponsoruje lub jest powiązana z jakimkolwiek podmiotem, którego produkty lub usługi są opisane na stronie, do której prowadzi łącze.

Informacje dostarczane przez użytkownika

Wszelkie materiały przesyłane firmie FlexLink, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail lub stron WWW, są uznawane za informacje jawne. Firma FlexLink nie ma żadnych zobowiązań względem tego rodzaju materiałów i ma prawo je powielać, wykorzystywać, ujawniać, wyświetlać i modyfikować, a także tworzyć dzieła pochodne oraz rozpowszechniać materiały innym podmiotom bez jakichkolwiek ograniczeń. Ponadto firma FlexLink może dowolnie wykorzystać wszelkie pomysły, koncepcje, wiedzę specjalistyczną lub techniczną zawartą w opisanych powyżej materiałach w dowolnym celu, w tym m.in. w celu opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów uwzględniających powyższe materiały. Użytkownik gwarantuje, że materiały, o których jest mowa powyżej, nadają się do publikacji oraz zgadza się zabezpieczyć firmę FlexLink przed ewentualnymi roszczeniami zgłoszonymi przez dowolną stronę trzecią przeciwko firmie FlexLink w odniesieniu do materiałów, o których jest mowa powyżej.

Polityka plików cookie

Spis treści
1. Uwagi wstępne
2. Czym są pliki cookie
3.
Rodzaje i cele plików cookie stosowanych przez FlexLink Holding AB

1. Uwagi wstępne 

1.1 Definicje. W niniejszym dokumencie poniższe terminy zwykle pisane wielkimi literami (w liczbie pojedynczej lub mnogiej), o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, mają znaczenie określone w Polityce prywatności. 

1.2 Administrator danych. Zgodnie z niniejszą Polityką, firma FlexLink Holding AB („FlexLink”) z siedzibą w Göteborgu 415 50, posiadająca numer VAT 556678-9797, jako Administrator danych wywiązuje się z obowiązku przekazywania osobom, których dane dotyczą, informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych gromadzonych w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem Serwisu internetowego. 

1.3 Ramy regulacyjne. Niniejsza Polityka została opublikowana: (i) w odniesieniu do Unii Europejskiej, zgodnie z sekcją 5 dyrektywy 2002/58/WE oraz (ii) w odniesieniu do ustawodawstwa włoskiego, zgodnie z sekcją 122 Kodeksu ochrony danych osobowych, jak również zgodnie z decyzją nr 229/2014 włoskiego organu ds. ochrony danych osobowych w sprawie plików cookie, która jest dostępna pod następującymi łączami:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/35284 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 

1.4 Zmiany. Polityka ta może być okresowo zmieniana/aktualizowana z wielu powodów, w tym między innymi z powodu zmian we włoskim i unijnym ustawodawstwie oraz z powodu potrzeb biznesowych. W przypadku jakichkolwiek zmian nowe wersje Polityki zostaną opublikowane W Serwisie internetowym i zostaną oznaczone kolejnymi numerami identyfikacyjnymi („01”, „02” itp.). Nowe wersje będą ważne i będą obowiązywały dniu ich publikacji. 

1.5 Odniesienia. Polityka ta uzupełnia postanowienia zawarte w Polityce prywatności oraz we wszelkich wiadomościach informacyjnych publikowanych na Stronie internetowej.  
 
2. Czym są pliki cookie

2.1 Ogólne informacje na temat plików cookie. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które są gromadzone w drodze automatycznych procedur za pośrednictwem Serwisu internetowego i zapisywane w urządzeniu końcowym osoby, której dane dotyczą, podczas nawigacji po Serwisie internetowym, a następnie ponownie przesyłane podczas kolejnych wizyt w Serwisie internetowym i korzystania z niego.

2.2 Klasyfikacja. Pliki cookie są niezbędne do zarządzania Serwisem internetowym i świadczenia usług przez Administratora danych, a w szczególności do poprawy komfortu przeglądania stron przez Podmioty danych. Pliki cookie różnią się w zależności od rodzaju i przeznaczenia, zgodnie z poniższym opisem. 

3. Rodzaje i cele oraz dezaktywacja plików cookie używanych przez FlexLink

3.1 Techniczne pliki cookie. Serwis internetowy stosuje pliki cookie dotyczące przeglądania i funkcjonalne pliki cookie w odniesieniu do działań, które są absolutnie niezbędne dla funkcjonowania Serwisu internetowego i korzystania z niego przez Podmioty danych. Pliki cookie dotyczące przeglądania są niezbędne, aby umożliwić osobom, których dane dotyczą, dostęp do różnych obszarów Serwisu internetowego. Funkcjonalne pliki cookie wykorzystywane są w celu umożliwienia osobom, których dane dotyczą, korzystania z niektórych funkcji Serwisu internetowego, które są niezbędne do świadczenia usług, w tym między innymi do wypełniania formularzy, zapisywania nazwy i języka używanego przez Podmioty danych, przesyłania biuletynów, wprowadzania zmian w tekście i rozmiarze czcionki oraz, ogólnie rzecz biorąc, w celu umożliwienia osobom, których dane dotyczą, dokonywania indywidualnych wyborów. 

3.2 Analityczne pliki cookie podmiotów zewnętrznych. Serwis internetowy wykorzystuje analityczne pliki cookie podmiotów zewnętrznych w celu określenia, które części, elementy lub usługi Serwisu internetowego są najbardziej doceniane przez Podmioty danych. Taki plik cookie jest tworzony przez usługę Google Analytics, która zapewnia narzędzie do anonimowych i zagregowanych testów związanych z informacjami wynikającymi z korzystania z Serwisu internetowego przez Podmioty danych. Ten plik cookie nie jest własnością firmy FlexLink i dlatego, aby uzyskać więcej informacji na temat jego funkcji, Podmioty danych mogą zapoznać się z polityką prywatności firmy Google Inc. dostępną pod poniższymi łączami:
http://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html 

3.3 Dezaktywacja analitycznych plików cookie podmiotów zewnętrznych. Podmioty danych mogą podjąć decyzję o zakazie stosowania analitycznych plików cookie podmiotów zewnętrznych, wybierając jedną z następujących opcji:

a. korzystanie z funkcji anonimowej nawigacji przeglądarki. Opcja ta uniemożliwia korzystanie z plików cookie ustawianych przez podmioty zewnętrze (nie tylko przez firmę Google Inc.). Dla wygody odsyłamy do stron internetowych głównych wyszukiwarek, na których można włączyć/wyłączyć anonimową nawigację: Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxApple Safari.

b. wyłączenie tylko plików cookie Google Analytics poprzez zainstalowanie we własnej przeglądarce odpowiedniego dodatkowego komponentu udostępnianego przez firmę Google i dostępnego do pobrania pod następującym łączem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

3.4 Profilujące pliki cookie. Profilujące pliki cookie mają na celu tworzenie profili dotyczących Podmiotów danych oraz ich zwyczajów konsumenckich. Są one wykorzystywane do wysyłania wiadomości reklamowych zgodnie z preferencjami wskazanymi przez Podmioty danych podczas nawigacji po Witrynie internetowej oraz w czasie różnych interakcji z funkcjami Witryny internetowej. Strona internetowa wykorzystuje profilujące pliki cookie podmiotów zewnętrznych wyłącznie po uzyskaniu zgody Podmiotów danych. Podmioty danych mogą w każdej chwili zapoznać się z polityką prywatności podmiotów zewnętrznych na następujących stronach internetowych:
https://www.crazyegg.com/cookies/
https://www.hotjar.com/cookies 
https://www.google.com/policies/technologies/types/ 
http://www.addthis.com/privacy

Podmioty danych mogą jednak w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, wymagając od Administratora danych zablokowania profilujących plików cookie. W celu uzyskania bezpłatnego i świadomego oświadczenia o wyrażeniu zgody każdy Podmiot danych może wybrać jedną z poniższych opcji: 
  • włączenie profilujących plików cookie 
  • wyłączenie profilujących plików cookie
3.5 Ogólne informacje o plikach cookie. W celu uzyskania bardziej ogólnych informacji na temat plików cookie, w tym na temat sposobu ich zmiany, zarządzania nimi lub ich usuwania, można zapoznać się z informacjami pod następującymi łączami: 
https://www.aboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/it/  

Wersja: styczeń 2018 r.
 

Przepisy prawa i sądy właściwe

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszych warunków korzystania oraz z działań, o których jest mowa w treści warunków korzystania, sądem właściwym o niewyłącznej jurysdykcji do rozpatrywania sporów jest Sąd w Göteborgu w Szwecji, natomiast zastosowanie mają przepisy prawa włoskiego. Niemniej jednak firma FlexLink zastrzega sobie prawo do podjęcia, jeśli uzna to za stosowne, kroków prawnych mających na celu wszczęcie postępowania sądowego w kraju innym niż Włochy w celu ochrony swoich interesów i egzekwowaniu swoich praw.
 

Strategia podatkowa dla Zjednoczonego Królestwa

Pod poniższym łączem można pobrać zaktualizowaną wersję Strategii podatkowej dla Zjednoczonego Królestwa związanej z firmą FLEXLINK SYSTEMS LIMITED.