Kontakt

Zanim ponownie skontaktujemy się z Tobą, potrzebujemy kilku informacji. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Upewnij się, że informacje podane w polach są aktualne i zostały wprowadzone prawidłowo
Wiadomość e-mail wysłana
Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie


Polityka prywatności

Spis treści

1. Postanowienia ogólne
2. Osoby, których dane dotyczą, i zakres stosowania
3. Rodzaje i źródła przetwarzanych danych osobowych
4. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych. Okres przechowywania danych
5. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i przetwarzający dane
6. Przetwarzanie ukrytych danych osobowych (dotyczących nawigacji po Witrynie internetowej)
7. Sposób i miejsce przetwarzania, przekazywanie danych osobowych
8. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Postanowienia ogólne

1.1 Wprowadzenie. Firma FlexLink Holding AB („FlexLink”) z siedzibą pod adresem: 415-50, Göteborg, posiadająca numer VAT 556678-9797, jest firmą należącą do Coesia — grupy działających na całym świecie przedsiębiorstw oferujących rozwiązania przemysłowe oparte na innowacjach — i jest bezpośrednio kontrolowana przez spółkę dominującą, Coesia S.p.A. („Coesia”). Firma, zgodnie ze zobowiązaniem firmy Coesia do przestrzegania na poziomie międzynarodowym przepisów o ochronie danych osobowych, jest zobowiązana do ochrony danych osobowych gromadzonych w toku korzystania z jej Witryny internetowej www.flexlink.com („Witryna internetowa”) zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych („krajowe przepisy o ochronie danych osobowych”) oraz ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych 2016/679 dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzane są informacje i dane identyfikujące osoby („Dane osobowe”) otrzymane przez Firmę za pośrednictwem jej Witryny internetowej.

1.2 Administrator danych. Firma przetwarza dane osobowe jako Administrator danych (lub współadministrator, w zależności od przypadku), jak określono w krajowych przepisach o ochronie danych osobowych oraz w RODO. Tożsamość i dane kontaktowe Firmy są przedstawione w Witrynie internetowej.

1.3 Zmiany. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Polityki prywatności w wyniku jakichkolwiek nowych lub zmienionych przepisów prawa krajowego i prawa UE w zakresie ochrony danych osobowych. Polityka prywatności jest publikowana w Witrynie internetowej i oznaczana kolejnymi numerami identyfikacyjnymi oraz miesiącem publikacji. Każda nowa wersja Polityki prywatności zostanie opublikowana w Witrynie internetowej w miejsce poprzedniej wersji oraz będzie ważna i będzie obowiązywać od dnia jej publikacji, o ile nie określono inaczej.  

1.4 Obowiązujące zasady. Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z: (i) krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych obowiązujących w dniu wejścia Polityki prywatności w życie; (ii) przepisami RODO oraz, w szczególności, zasadami określonymi w tych przepisach, takimi jak m.in. legalność, sprawiedliwość i przejrzystość, ograniczenie celu, adekwatność i minimalizacja danych, odpowiedzialność, dokładność oraz — przed jakąkolwiek działalnością związaną z przetwarzaniem — zasadami prywatności w fazie projektowania oraz zasadami prywatności w ustawieniach domyślnych; (iii) wytycznymi i decyzjami wydanymi przez właściwy organ nadzorczy („Organ nadzorczy”).

2. Osoby, których dane dotyczą, i zakres stosowania

2.1 Osoby, których dane dotyczą. Podejmowane przez Firmę czynności związane z przetwarzaniem danych dotyczą (i) każdej osoby odwiedzającej Witrynę internetową („Odwiedzający”); oraz (ii) każdej osoby/podmiotu, z którymi Firma nawiązuje relacje podczas rejestracji na wydarzenia Firmy i/lub rejestracji w celu uzyskania informacji, materiałów informacyjnych, biuletynów informacyjnych i innych komunikatów („Użytkownicy”). Dla celów niniejszej Polityki prywatności Odwiedzający i/lub Użytkownicy to osoby, których dane dotyczą, zgodnie z definicją zawartą w krajowych przepisach o ochronie danych osobowych oraz w RODO.

2.2 Zakres stosowania. Polityka prywatności ma zastosowanie do Odwiedzających i/lub Użytkowników, pod warunkiem, że Firma, jako Administrator danych, jest odpowiedzialna wyłącznie za przetwarzanie danych osobowych, które podlegają jej własnym uprawnieniom, obowiązkom i zobowiązaniom. Polityka prywatności nie jest uznawana za obowiązującą i wymagalną w odniesieniu do wszelkich czynności przetwarzania danych realizowanych przez podmioty zewnętrzne, do których stron internetowych można dotrzeć za pośrednictwem Witryny internetowej. 

3. Rodzaje i źródła przetwarzanych danych osobowych

3.1 Źródło. Firma przetwarza:
a. jako Administrator danych, dane osobowe Użytkowników — w zakresie określonym poniżej — przekazywane przez Użytkowników;
b. jako Administrator danych, dane osobowe Odwiedzających — w zakresie określonym poniżej — jak również wszelkie dane związane z plikami cookie, używane za pośrednictwem jej Witryny internetowej, zgodnie z Polityką plików cookie opublikowaną w Witrynie internetowej.

3.2 Dane identyfikacyjne. Firma przetwarza dane osobowe Odwiedzających i Użytkowników, które obejmują powszechne dane osobowe; dane wrażliwe i/lub sądowe (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących krajowych przepisach o ochronie danych osobowych) i/lub szczególne kategorie danych osobowych, jak również dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, zgodnie z definicją zawartą w RODO, są wyraźnie wyłączone z działalności Firmy w zakresie przetwarzania w ramach niniejszej Polityki prywatności (wszystkie te rodzaje danych osobowych są dalej łącznie nazywane „danymi szczególnymi”). Dane osobowe przekazywane przez Odwiedzających i Użytkowników mogą obejmować:

a. Dane dotyczące nawigacji, takie jak adresy IP, nazwy domen komputerów używanych przez Odwiedzających łączących się z Witryną internetową, adresy URI (jednolite identyfikatory zasobów) żądanych zasobów, czas żądania, metoda zapytania serwera, rozmiar odnośnego pliku, kod stanu serwera (dobry, błąd itp.), inne parametry związane z systemem operacyjnym Odwiedzających i środowiskiem informatycznym; dane te będą jednak wykorzystywane wyłącznie do uzyskiwania anonimowych informacji statystycznych w Witrynie internetowej i jej funkcjach, i zostaną natychmiast usunięte po zakończeniu przetwarzania danych;

b.
Dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Użytkowników, takie jak imię i nazwisko (w tym imię i nazwisko przedstawiciela prawnego Firmy/podmiotu, dla którego Użytkownicy pracują), numery kodów podatkowych i VAT, miejsce stałego zamieszkania (również dla celów podatkowych), dane kontaktowe (w tym numery telefonów komórkowych, numery faksu i/lub inne numery identyfikacyjne), adresy pocztowe i e-mail (w tym biznesowe adresy e-mail pracowników/współpracowników Użytkowników oraz, jeśli dotyczy, poświadczone adresy e-mail), kody pocztowe, dane kont bankowych i/lub dane odnoszące się do płatności itp.

3.3 Dane szczególne. Działania, które mogą być prowadzone za pośrednictwem Witryny internetowej nie wymagają przekazywania żadnych Danych szczególnych, dlatego też osoby, których dane dotyczą, proszone są o nieprzekazywanie i/lub nieudostępnianie Firmie jakichkolwiek Danych szczególnych. O ile nie uzgodniono tego wyraźnie na piśmie, szczególne dane nieumyślnie przekazane przez osoby, których dane dotyczą, są usuwane i/lub anonimizowane przez Administratora danych.

4. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych. Okres przechowywania danych

4.1 Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: (i) zgoda osoby, której dane dotyczą; (ii) uzasadniony interesu Firmy, w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów zapobiegania oszustwom lub gdy przetwarzanie jest przeprowadzane w celu dopełnienia formalności wymaganych przez prawo lub do celów marketingu bezpośredniego, z zastrzeżeniem wymogów RODO.

4.2 Cele. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach, jak określono w poniższej tabeli, w której dodatkowo podkreślono (a) czy istnieje konieczność wyrażenia wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz (b) okres przechowywania danych: 
  Cele  Zgoda  Przechowywanie danych 
A  umożliwienie Firmie dopełnienia wszelkich formalności wymaganych przez prawo, w tym o charakterze administracyjnym i podatkowym/fiskalnym   niewymagana  Do końca okresu przechowywania danych, zgodnie z obowiązującym prawem 
B  ulepszanie Witryny internetowej poprzez analizowanie sposobu nawigacji i/lub korzystania z niej przez Odwiedzających i/lub Użytkowników  niewymagana   Nie dotyczy (dane zagregowane lub anonimowe) 
C  wysyłanie komunikatów i odpowiedzi na zapytania dotyczące działalności Firmy    wymagana  Na czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i egzekwowania praw Firmy. 
D  wysyłanie biuletynów informacyjnych o charakterze ogólnym, promocyjnym i reklamowym i/lub innych materiałów marketingowych i dotyczących funkcji Witryny internetowej do Coesia i działalności Firmy  Wymagana w przypadku biuletynów informacyjnych, innych materiałów do celów reklamy lub bezpośredniej komunikacji e-marketingowej (tj. wiadomości marketingowych wysyłanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, takich jak wiadomości e-mail, faks, SMS i MMS), kwestionariusze i ankiety.  
Nie jest wymagana w przypadku korespondencji marketingowej przesyłanej do klientów za pośrednictwem poczty i/lub poczty e-mail zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Do czasu wycofania zgody lub przekazania informacji o odmowie jej udzielenia 
 
E  przekazywanie danych osobowych firmie Coesia i spółkom grupy Coesia w celu otrzymywania informacji handlowych, biuletynów informacyjnych i/lub materiałów powyżej (w punktach C) i D))  wymagana  Do czasu wycofania zgody 
F  przetwarzanie danych osobowych do celów analizy statystycznej  niewymagana  Nie dotyczy (dane zagregowane lub anonimowe) 

4.3 Opcjonalne przekazywanie danych osobowych. Z zastrzeżeniem tego, co określono powyżej w odniesieniu do danych dotyczących nawigacji, przekazanie danych osobowych jest w pełni opcjonalne i dobrowolne. Jednakże niedostarczenie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości dostarczania informacji i/lub odpowiedzi i/lub działań, o które się zwrócono.

4.4 Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody i wycofanie. W związku z celami określonymi w punktach C), D) i E) powyższej tabeli, osoby, których dane dotyczą, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych poprzez kierowanie zapytań lub korespondencji do Firmy lub zaznaczenie odpowiedniego pola zgodnie z procedurami i instrukcjami podanymi w Witrynie internetowej. Osoby, których dane dotyczą, mogą odwołać swoją zgodę, informując Firmę w dowolny sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym telefonicznie. Jednakże, mając w szczególności na uwadze cel określony w punkcie D), w celu ułatwienia dopełnienia wszelkich istotnych formalności związanych z danym wnioskiem, w tym odwołania i usunięcia adresu e-mail z listy mailingowej, osoby, których dane dotyczą, proszone są o stosowanie się do instrukcji określonych w każdym biuletynie. W przypadku wycofania zgody przez osoby, których dane dotyczą, w celach określonych w punktach C), D) i E) powyższej tabeli przetwarzanie danych przez Firmę zostanie przerwane.

5. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i przetwarzający dane

5.1 Administrator danych i osoby odpowiedzialne za przetwarzanie. Jak określono powyżej, Firma przetwarza dane osobowe zgromadzone od Odwiedzających i/lub Użytkowników za pośrednictwem Witryny internetowej. Dyrektorzy, udziałowcy i niezależni współpracownicy Firmy (niezależnie od stosunku umownego) mogą przetwarzać dane osobowe jako osoby odpowiedzialne za ich przetwarzanie, zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z art. 29 RODO. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych są odpowiednio przeszkolone i upoważnione do udzielania dostępu do danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności oraz zgodnie z wykonywanymi przez nich zadaniami i obowiązkami.

5.2 Współadministratorzy i przetwarzający. Administrator danych może wyznaczyć jako przetwarzających wewnętrzne i zewnętrzne podmioty/osoby fizyczne, w tym, między innymi, doradców (prawnych i podatkowych) i firmy zewnętrzne (w szczególności dostawców usług internetowych i dostawców usług, również korzystających z platform chmury obliczeniowej). Osoby, których dane dotyczą, mogą żądać od Administratora danych przekazania kompletnej listy przetwarzających poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Administratora danych podany w artykule 8.1. Polityki prywatności.

5.3 Ograniczenia. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych i przetwarzający — jeżeli zostali wyznaczeni — zostaną odpowiednio przeszkoleni i należycie upoważnieni do udostępniania i wykorzystywania danych osobowych, z zastrzeżeniem szczególnych obowiązków i zadań im powierzonych oraz zgodnie z Polityką prywatności.

6. Przetwarzanie ukrytych danych osobowych (dotyczących nawigacji po Witrynie internetowej)

6.1 Dane dotyczące nawigacji. Administrator danych przetwarza ukryte dane osobowe zgromadzone podczas nawigacji zgodnie z Polityką plików cookie. 

6.2 Łącze. Witryna internetowa może zawierać hipertekstowe łącza do innych witryn, które nie są zarządzane lub w jakikolwiek sposób powiązane z Firmą. Administrator danych nie ma żadnego dostępu do takich stron ani nie sprawuje nad nimi kontroli. Administrator danych prosi osoby, których dane dotyczą, o zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności stron internetowych podmiotów zewnętrznych, do których osoby te mogą uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny internetowej, w celu zapoznania się z metodami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

6.3 Dane dostępowe do biuletynu informacyjnego. Do celów statystycznych przeprowadzana jest analiza danych osobowych powiązanych z otwieraniem biuletynu informacyjnego i przeglądaniem go w celu dostarczenia Firmie informacji na temat wykorzystania biuletynu, co może być przydatne w przypadku zmiany formatów i zamieszczanych treści.

7. Metody przetwarzania, przechowywania danych osobowych i środki bezpieczeństwa

7.1 Metody przetwarzania. Dane osobowe osób, których dane dotyczą, przetwarzane są niemal wyłącznie w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem systemów informatycznych i oprogramowania lub w ograniczonej liczbie przypadków w sposób ręczny (np. na papierze), pod warunkiem jednak, że takie dane osobowe przetwarzane są metodami ściśle związanymi z celami, dla których zostały one zgromadzone, a w każdym razie dla zapewnienia ich bezpieczeństwa, zgodnie z RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

7.2 Miejsce automatycznego przetwarzania danych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w siedzibie Administratora danych i/lub — w przypadku ich wyznaczenia — w siedzibie przetwarzających i/lub współadministratorów. Dane osobowe przechowywane są w siedzibie Administratora danych, gdzie znajdują się fizyczne serwery, a w niektórych przypadkach na serwerach podmiotów zewnętrznych, które świadczą usługi w chmurze w celu umożliwienia przechowywania danych osobowych.

7.3 Przekazywanie danych osobowych. Dane osobowe składające się wyłącznie z adresu e-mail mogą być przekazywane w celach organizacyjnych i/lub handlowych wyłącznie do firmy Coesia lub innych spółek grupy Coesia, niezależnie od tego, czy znajdują się one w UE, czy w krajach poza UE, pod warunkiem jednak, że w tym ostatnim przypadku przekazanie danych osobowych, o którym mowa powyżej, będzie podlegało ocenie Administratora danych w zakresie pełnej zgodności z postanowieniami RODO, a w szczególności z jego art. 44 i 45.

7.4 Miejsce ręcznego przetwarzania danych. W przypadku gromadzenia danych osobowych w trybie offline (np. na papierze) wszystkie dokumenty, w których znajdują się te dane, są przechowywane w siedzibie Administratora danych lub w siedzibach przetwarzających i usługodawców (w przypadku ich wyznaczenia) i umieszczane w odpowiednich archiwach. 

7.5 Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe nie będą rozpowszechniane. Dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym przetwarzającym i/lub dostawcom usług (np. dostawcom usług w chmurze) lub — z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w art. 7.3 powyżej — firmie Coesia lub spółkom grupy Coesia.  

7.6 Przekazywanie danych osobowych. Dane osobowe nie będą rozpowszechniane.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

8.1 Prawa. Osoby, których dane dotyczą, jeżeli są osobami fizycznymi, mogą zwracać się bezpośrednio do Administratora danych lub do przetwarzającego, wyznaczonego przez tego samego Administratora danych, w celu wyegzekwowania swoich praw zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz RODO (art. 15 i kolejne), a w szczególności w celu uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, uaktualnienia i sprostowania lub usunięcia tych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia na uzasadnionych podstawach sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych (art. 15 i kolejne), jak również uzyskania możliwości przeniesienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@flexlink.com lub, w szczególności w odniesieniu do biuletynu informacyjnego, poprzez kliknięcie przycisku „Zrezygnuj” lub postępując zgodnie z instrukcjami opublikowanymi w Witrynie internetowej.

8.2 Skarga. Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 13 i 15 RODO, osoby, których dane dotyczą, jeżeli są osobami fizycznymi, mogą złożyć skargę do właściwego organu nadzoru w celu wyegzekwowania swoich praw, jak określono powyżej. 

Wersja: 01, kwiecień 2018 r.
 

ENGLISH
ITALIANO
中文
日本語
FRANÇAIS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
DEUTSCH
РУССКИЙ
POLSKI
TÜRKÇE