bize ulaşın

Size geri dönüş yapmadan önce birkaç konu hakkında bilgi edinmemiz gerekiyor. Lütfen aşağıdaki formu doldurun. 24 saat içinde size geri dönüş yapacağız.
Read the FlexLink Privacy Policy here


  • FlexLink AB
  • Phone:
  • info@flexlink.com
Alanlardaki bilgilerin doğru bir şekilde doldurulduğundan ve geçerli olduğundan emin olun
E-posta gönderildi
Bir hata oluştu! Lütfen yeniden deneyin


Gizlilik politikası

İçindekiler

1. Genel hükümler
2. Veri sahipleri ve uygulama kapsamı
3. İşlenen Kişisel Verilerin türü ve kaynağı
4. Kişisel Verileri işlemenin yasal dayanağı ve amacı. Veri saklama süresi
5. Veri işlemeden sorumlu kişiler ve işletmenler
6. Gizli Kişisel Verileri (Web sitesinde gezinmeye ait) işleme
7. Veri işleme yöntemi ve yeri, Kişisel Verilerin aktarımı
8. Veri Sahiplerinin hakları


1. Genel hükümler

1.1 Giriş. Şirket merkezi 415 50, Goteborg adresinde bulunan, KDV numarası 556678-9797 KDV olan FlexLink Holding AB ("Şirket"), küresel olarak faaliyet göstererek yenilik tabanlı endüstriyel çözüm şirketler grubu Coesia'nın bir şirketidir ve doğrudan ana kuruluşu Coesia S.p.A. ("Coesia") tarafından kontrol edilmektedir. Coesia'nın veri koruma yasalarına uluslararası uyum taahhüdü uyarınca Şirket, web sitesi www.flexlink.com ("Web sitesi") aracılığıyla toplanan kişisel verileri, kişisel verilerin korunması hakkında yürürlükte olan tüm ulusal mevzuatlar ("Ulusal Veri Koruma Yasaları") ve verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerçek kişilerin korunmasına, söz konusu verilerin serbest hareketine ve ilga edici 95/46/AT sayılı Direktife yönelik 2016/679 sayılı AB Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR") uyarınca korumayı taahhüt eder. Bu Gizlilik Politikasında Şirketin Web sitesi aracılığıyla aldığı kişisel olarak tanımlayıcı bilgi ve verileri ("Kişisel Veriler") nasıl işlediği açıklanmaktadır.

1.2 Kontrolör. Şirket, Kişisel Verileri Ulusal Veri Koruma Yasaları ve GDPR'de tanımlandığı şekilde bir Kontrolör (veya duruma göre Ortak Kontrolör) olarak işler. Şirketin kimlik ve iletişim bilgileri Web sitesinde belirtilmiştir.

1.3 Değişiklikler. Kontrolör, kişisel verileri koruma hakkındaki ulusal yasalar ile AB yasaları ve tüzüğünün yeni veya revize edilmiş hükümlerinin sonucu olarak Gizlilik Politikasını değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikası, ilerleyen tanımlama numaraları ve yayımlandığı ay belirtmek üzere işaretlenerek Web sitesinde yayımlanacaktır. Gizlilik Politikasının yeni sürümleri, önceki sürümle değiştirilerek yayımlanacak ve aksi belirtilmediği müddetçe yayımlanma tarihinden itibaren geçerli ve yürürlükte olacaktır.  

1.4 Geçerli kurallar. Kontrolör, Kişisel Verileri (i) Gizlilik Politikasının tarihi itibarıyla yürürlükte olan Ulusal Veri Koruma Yasalarının hükümleri; (ii) GDPR'nin hükümleri ve bilhassa aynısında belirtilen diğerlerine ilaveten meşruiyet, adalet ve şeffaflık gibi ilkeler ile amaç sınırlandırması, veri yeterliliği ve asgariye indirme, mesuliyet, doğruluk ve işleme faaliyetlerinden önce kasten veya varsayılan olarak gizlilik ilkeleri; (iii) yetkili denetleyici makam tarafından yayınlanan kılavuzlar ve kararlara ("Denetleyici Makam") göre işler.

2. Veri sahipleri ve uygulama kapsamı

2.1 Veri sahipleri. (i) Web sitesini ziyaret eden kişilere ("Ziyaretçiler") ve (ii) Şirket etkinliklerine kayıt ve/veya bilgi, bilgi amaçlı materyal, haber bültenleri ve diğer iletişimler için kayıt sırasında Şirketin ilişki kurduğu kişiler/tüzel kişiliklere ("Kullanıcılar") ilişkin Şirket işleme faaliyetleri. Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda Ziyaretçiler ve/veya Kullanıcılar, Ulusal Veri Koruma Yasalarında ve GDPR'de tanımlandığı şekilde Veri Sahipleri olarak nitelendirilecektir.

2.2 Uygulama kapsamı. Gizlilik Politikası, Kontrolör olarak yetkisi dahilinde Şirketin yalnızca kendi yetki, görev ve yükümlülükleri kapsamında Kişisel Verilerin işlenmesinden sorumlu olması kaydıyla Ziyaretçiler ve/veya Kullanıcılar için geçerli olacaktır. Gizlilik Politikası, Web sitesi tarafından ulaşılabilecek web sitelerinin sahipleri olan üçüncü taraflarca gerçekleştirilen herhangi bir işleme faaliyeti için geçerli ve yürürlükte olarak kabul edilmeyecektir. 

3. İşlenen Kişisel Verilerin türü ve kaynağı

3.1 Kaynak. Şirket şunları işler:
a. Kontrolör olarak yetkisi dahilinde Kullanıcılar tarafından sağlanan Kullanıcıların Kişisel Verileri (burada belirtildiği şekilde); 
b. Kontrolör olarak yetkisi dahilinde Web sitesinde yayımlanan Tanımlama Bilgisi Politikası uyarınca Web sitesi aracılığıyla kullanılan tanımlama bilgilerine bağlı verilerin yanı sıra Ziyaretçilerin Kişisel Verileri (burada belirtildiği şekilde).

3.2 Tanımlama verileri. Şirket; genel Kişisel Verilerden oluşan, Ziyaretçilere ve Kullanıcılara ait Kişisel Verileri işler; GDPR'de tanımlandığı şekilde sağlıkla ilişkili kişisel verilerin yanı sıra hassas ve/veya hukuki veriler (yürürlükte olan Ulusal Veri Koruma Yasalarında tanımlandığı şekilde) ve/veya özel kişisel veri kategorileri, işbu Gizlilik Politikasının kapsamı uyarınca Şirket işleme faaliyetlerinden açık bir şekilde hariç tutulur (bu tür kişisel veriler bundan böyle topluca "Özel Veriler" olarak anılacaktır). Ziyaretçiler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan Kişisel Veriler şunları içerebilir:

a. IP adresleri, Web sitesine bağlanan Ziyaretçiler tarafından kullanılan bilgisayarların etki alanı adları, talep edilen kaynakların URI (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı) adresleri, talep saati, sunucu sorgusu yöntemi, yanıtlanan dosya boyutu, sunucu durumu kodu (iyi, hatalı vb.), Ziyaretçilerin işletim sistemi ve bilişim ortamı ile ilişkili diğer parametreler gibi gezinme verileri. Ancak bu veriler yalnızca Web sitesi ve işlevleri hakkında anonim istatistiksel bilgiler elde etmek için kullanılacak ve ilgili işleme faaliyetinin sonunda derhal iptal edilecektir; 

b. Ad ve soyadı (Kullanıcıların çalıştığı Şirketin/tüzel kişiliğin yasal temsilcisinin adı ve soyadı dahil), veri ve KDV kodu numaraları, konum/mesken (ayrıca vergi amaçları için), iletişim bilgileri (cep telefonu numaraları, faks numaraları ve/veya diğer tanımlayıcı numaralar dahil), posta ve e-posta adresleri (Kullanıcıların çalışanlarının/ortak çalışanlarının iş e-postası adresleri ve uygun olduğu durumlarda onaylı e-posta adresleri dahil), posta kodu numaraları, banka hesapları bilgileri ve/veya ödeme ve benzerlerine atfedilen veriler gibi Kullanıcılar tarafından gönüllü olarak sağlanan Kişisel Veriler.

3.3 Özel Veriler. Web sitesi aracılığıyla yürütülen faaliyetler Özel Verilerin sağlanmasını gerektirmez, bu sebeple Veri Sahiplerinden Özel Verileri Şirkete sağlamaması ve/veya herhangi bir şekilde sunmaması talep edilecektir. Yazılı olarak açık bir şekilde kararlaştırılmadığı müddetçe Veri Sahipleri tarafından yanlışlıkla sağlanan Özel Veriler iptal edilir ve/veya kaldırılacak ya da Kontrolör tarafından anonim hale getirilecektir.

4. Kişisel Verileri işlemenin yasal dayanağı ve amacı. Veri saklama süresi

4.1 Yasal dayanak. Kişisel Verileri işlemenin yasal dayanağı şunlardır: (i) Veri Sahiplerinin onayı; (ii) GDPR gerekliliklerine tabi olarak bilhassa dolandırıcılığın önlenmesi amaçları doğrultusunda Kişisel verilerin işlenmesi gerektiğinde veya yasalar uyarınca gerekli formaliteleri tamamlamak üzere ya da doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda işleme faaliyetinin yürütülmesi gerektiği durumlarda Şirketin meşru menfaati.

4.2 Amaçlar. Kontrolör, Kişisel Verileri (a) Kişisel Verilerin işlenmesine yönelik açık muvafakat gerekip gerekmediği ve (b) veri saklama süresi gibi daha ayrıntılı bilgilerin vurgulanan aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde şu amaçlar doğrultusunda işler: 
  Amaçlar  Muvafakat  Veri saklama 
A  Şirketin, idari ve vergiyle ilgili/mali formaliteler de dahil olmak üzere kanunen zorunlu olan tüm formaliteleri yerine getirmesini sağlamak   gerekli değil  Geçerli kanun tarafından sağlandığı şekilde veri saklama süresinin sona erme tarihine kadar 
B  Ziyaretçilerin ve/veya Kullanıcıların Web sitesinde nasıl gezindiğini ve/veya Web sitesini nasıl kullandığını analiz ederek Web sitesini geliştirmek  gerekli değil   Uygulanamaz (toplu veya anonim veriler) 
C  Şirket faaliyetlerine ilişkin iletişimler göndermek ve sorgulara yanıt vermek    gerekli  Yanıt vermek için gerekli süre zarfı ve ayrıca Şirketin haklarını uygulamak için. 
D  Web sitesinin işlevlerine, Coesia'ya ve Şirket faaliyetlerine ilişkin olarak genel bilgi, tanıtım ve reklam niteliğinde haber bültenleri ve/veya pazarlama iletişimine yönelik diğer materyaller göndermek  Haber bültenleri, pazarlama veya doğrudan e-pazarlama iletişimi amaçlarına yönelik diğer materyaller (ör. e-posta, faks, SMS ve MMS türü mesajlar gibi elektronik iletişim kanalları üzerinden gönderilen pazarlama iletişimleri), anketler ve araştırmalar için gereklidir.  
Geçerli yasalar uyarınca müşterilere gönderilen posta ve/veya e-posta pazarlama iletişimleri için gerekli değildir. 
Muvafakat geri çekilene kadar veya bir redde ilişkin iletişim kurulana kadar 
 
E  ticari bilgiler, haber bültenleri ve/veya yukarıdaki materyalleri (C ve D harflerinin altındaki) almak üzere Coesia'ya ve Grup şirketlerine Kişisel Verileri iletmek  gerekli  Muvafakat geri çekilene kadar 
F  Kişisel Verileri istatistiksel analiz amaçları doğrultusunda işlemek  gerekli değil  Uygulanamaz (toplu veya anonim veriler) 

4.3 Kişisel Verilerin isteğe bağlı olarak sağlanması. Gezinme verilerine ilişkin yukarıda belirtilenlere tabi olarak Kişisel Verilerin sağlanması tamamen isteğe bağlı ve serbesttir. Ancak Kişisel Verilerin sağlanmaması, talep edilen iletişimlerin ve/veya yanıtların ve/veya faaliyetlerin sağlanmamasına yol açabilir.

4.4 Muvafakat bildirimi ve muvafakati geri çekme. Yukarıdaki Tablonun C, D ve E sütunları altında belirtilen amaçlara ilişkin olarak Veri Sahipleri, Şirkete sorgu veya iletişimler göndererek ya da Web sitesi üzerinden verilen prosedür veya talimatları takiben uygun kutuları işaretleyerek işleme faaliyetlerine muvafakat verir. Veri Sahipleri, Şirkete telefon dahil olmak üzere herhangi bir yolla ve herhangi bir biçimde bilgilendirerek muvafakatini iptal edebilir. Ancak bilhassa D sütunu altında belirtilen amaca ilişkin olarak posta listesinden e-posta adresinin çıkarılıp iptal edilmesi de dahil olmak üzere söz konusu talebe yönelik ilgili tüm formalitelerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak için Veri Sahiplerinin, her bir haber bülteninde belirtilen talimatları takip etmesi istenir. Veri Sahipleri, yukarıdaki Tablonun C, D ve E sütunları altında belirtilen amaçlara ilişkin olarak muvafakatini iptal ettiği takdirde ilgili Şirket işleme faaliyetleri durdurulacaktır.

5. Veri işlemeden sorumlu kişiler ve işletmenler

5.1 Kontrolör ve veri işlemeden sorumlu kişiler. Yukarıda belirtildiği şekilde Şirket, Web sitesi aracılığıyla Ziyaretçilerden ve/veya Kullanıcılardan toplanan Kişisel Verileri işler. Şirketin yöneticileri, ortak paydaşları ve bağımsız ortak çalışanları (söz konusu sözleşme esasına dayalı ilişkiden bağımsız olarak), Ulusal Veri Koruma Yasaları ve GDPR'nin 29. maddesi uyarınca veri işlemeden sorumlu kişiler olarak yetkileri dahilinde Kişisel Verileri işleyebilir. İşlemeden sorumlu kişiler usulüne uygun şekilde eğitilir ve Gizlilik Politikası uyarınca ve gerçekleştirmekte oldukları görevlere ve atamalara tabi olarak Kişisel Verilere erişmelerine izin verilecek şekilde yetkilendirilir.

5.2 Ortak kontrolörler ve işletmenler. Kontrolör; hukuk ve vergi danışmanları ve üçüncü şirketler (bilhassa bulut platformlar da kullanan İnternet hizmet sağlayıcıları ve hizmet sağlayıcıları) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla veri işletmenlerini iç ve dış tüzel kişilikler/kişiler olarak atayabilir. Veri Sahipleri, Gizlilik Politikasının 8.1. numaralı maddesinde belirtilen Kontrolör e-posta adresine bir e-posta göndererek Kontrolörden tüm işletmenlerin tam listesini talep edebilir.

5.3 Sınırlamalar. Veri işleme faaliyetlerinden sorumlu kişiler ve işletmenler, atandığı durumlarda uygun şekilde eğitilir ve kendilerine atanan özel sorumluluklara ve görevlere tabi olarak ve Gizlilik Politikası uyarınca Kişisel Verilere erişmesine ve bunları kullanmasına izin verilecek şekilde usulüne uygun şekilde yetkilendirilir.

6. Gizli Kişisel Verileri (Web sitesinde gezinmeye ait) işleme

6.1 Gezinme verileri. Kontrolör, Tanımlama Bilgisi Politikası uyarınca gezinme sırasında toplanan gizli Kişisel Verileri işler. 

6.2 Bağlantı. Web sitesi, Şirket tarafından yönetilmeyen veya başka şekilde Şirketle ilişkili olmayan diğer web sitelerine köprü metni bağlantıları içerebilir. Kontrolörün bu gibi web sitelerine herhangi bir türde erişimi yoktur veya bunlar üzerinde kontrolü bulunmamaktadır. Kontrolör, kişisel verileri toplama ve işleme yöntemlerinden haberdar olmaları için Veri Sahiplerinin Web sitesinden erişebilecekleri söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik politikalarını okumasını talep edebilir.

6.3 Haber bültenine erişim verileri. Haber bülteni açma analizi ve Kişisel Veri danışmanlığı, Şirkete içerik ve biçimlerini değiştirme açısından yararlı olabilecek bilgilerin kullanımı hakkında bilgi sağlamak için istatistiksel analiz amaçları doğrultusunda yürütülür.

7. Veri işleme yöntemleri, Kişisel Verilerin depolanması ve güvenlik önlemleri 

7.1 Veri işleme yöntemleri. Veri Sahiplerine ait Kişisel Veriler, GDPR ve Ulusal Veri Koruma Yasaları uyarınca söz konusu verilerin toplanması ve güvenliklerinin sağlanması amaçlarıyla tam anlamıyla ilgili olan yöntemler uygulanarak işlenmesi kaydıyla bilgisayar destekli sistemler ve yazılımlar kullanılarak neredeyse yalnızca otomatik prosedürler aracılığıyla veya sınırlı sayıdaki durumlarda manuel yollarla (ör. kağıt üzerinde) işlenir.

7.2 Otomatik veri işleme yeri. Kişisel Verilerin işlenmesi, Kontrolörün ve/veya atandığı takdirde işletmenlerin ve/veya ortak kontrolörlerin merkez ofislerinde gerçekleştirilir. Kişisel Veriler, fiziki sunucuların bulunduğu Kontrolörün merkez ofislerinde ve bazı durumlarda Kişisel Verilerin depolanmasına izin verecek şekilde bulut hizmetleri sağlayan üçüncü tarafların sunucularında depolanır.

7.3 Kişisel Veri Aktarımı. Münhasıran e-posta adresinden oluşan Kişisel Veriler, organizasyonel ve/veya ticari amaçlar doğrultusunda AB'de veya AB dışındaki üçüncü dünya ülkelerinde bulunmasından bağımsız olarak yalnızca Coesia'ya veya diğer Coesia şirketlerine aktarılabilir. Söz konusu şirketin AB dışındaki üçüncü dünya ülkelerinde bulunması durumunda Kişisel Verilerin yukarıda belirtildiği şekilde aktarımı, Kontrolörün GDPR hükümlerine ve bilhassa GDPR'nin 44. ve 45. maddelerine yönelik tam uyumluluk değerlendirmesine tabi olarak gerçekleştirilir.

7.4 Manuel veri işleme yeri. Kişisel Veriler, çevrimdışı olarak toplandığında söz konusu verilerin bulunduğu tüm belgeler, Denetleyicinin veya atandığı takdirde işletmenlerin ve hizmet sağlayıcıların merkez ofislerinde uygun arşivlerde depolanır. 

7.5 Kişisel Verileri depolama süresi. Kişisel Veriler dağıtılmaz. Kişisel Veriler, harici işletmenlere ve/veya hizmet sağlayıcılarına (ör. bulut sağlayıcıları) ya da yukarıdaki 7.3 maddesinde belirtilen sınırlamalara tabi olarak Coesia veya Coesia şirketlerine iletilir.  

7.6 Kişisel Verilerin Dağıtımı. Kişisel Veriler dağıtılmaz.

8. Veri Sahiplerinin hakları

8.1 Haklar. Veri Sahipleri, bir kişi/gerçek kişiler ise Ulusal Veri Koruma Yasalarının hükümleri ve GDPR uyarınca haklarını kullanmak ve bilhassa kendi Kişisel Verilerine erişim elde etmek, bunların güncellemesini ve düzeltmesini veya silinmesini, işleme kısıtlaması sağlamak, kendi Kişisel Verilerinin işlenmesine meşru dayanaklarla itiraz etmek (Gizlilik Politikasında sağlanan etkilerle), veri taşınabilirliği elde etmek için privacy@flexlink.com e-posta adresine bir e-posta göndererek veya haber bültenine özel olarak "abonelikten çık" düğmesine tıklayarak ya da Web sitesinde yayımlanan talimatları takip ederek doğrudan Kontrolör veya aynı Kontrolör tarafından atanan işletmenler ile görüşebilir.

8.2 Şikayet. Yukarıdakiler dikkate alınmaksızın GDPR'nin 13. ve 15. maddeleri uyarınca Veri Sahipleri, kişi/gerçek kişiler oldukları takdirde yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yetkili Denetleyici Makama şikayette bulunabilir. 

Sürüm: 1 Nisan 2018